adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

adwokat Jelenia Góra
Ograniczenie władzy rodzicielskiej – poradnik

ograniczenie władzy rodzicielskiejładza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków, jakie rodzice mają względem swoich dzieci. Władza ta ma służyć dobru dziecka, poprzez zapewnienie dziecku przez rodziców odpowiednich warunki do rozwoju (fizycznego i duchowego). Jednak nie zawsze rodzice są w stanie właściwie wykonywać swoje obowiązki i dbać o potrzeby dziecka. W takich sytuacjach sąd może zdecydować o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Co oznacza ograniczenie władzy rodzicielskiej i jak to się odbywa wyjaśnimy w niniejszym artykule.

Co to jest ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na zmniejszeniu zakresu praw i obowiązków rodzica względem dziecka. Dotyczy ono tylko niektórych aspektów władzy rodzicielskiej, np. decydowania o edukacji, leczeniu, miejscu zamieszkania czy wyjazdach zagranicznych dziecka. Ograniczenie władzy rodzicielskiej różni się od pozbawienia władzy rodzicielskiej, które jest bardziej radykalnym środkiem i oznacza całkowite zerwanie więzi prawnej między rodzicem, a dzieckiem.

Kiedy można ograniczyć władzę rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić z dwóch powodów:

 – gdy zagrożone jest dobro dziecka tj., gdy rodzic nie dba o zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój i wychowanie dziecka, nadużywa swojej władzy, zaniedbuje swoje obowiązki, stosuje przemoc lub ma zły wpływ na dziecko, nadmiernie ingeruje w jego życie prywatne, nie respektuje jego poglądów i uczuć lub nie utrzymuje z nim kontaktów i nie płaci alimentów. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, gdy np. jednej z rodziców nie wyraża zgody na leczenie dziecka pomimo zaleceń lekarzy;

– w związku z rozłączeniem rodziców (gdy rodzice nie żyją ze sobą, np. w wyniku rozwodu, separacji, rozstania) gdy nie są w stanie porozumieć się co do sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, np. nie zgadzają się co do miejsca zamieszkania, szkoły, lekarza, religii, hobby czy wakacji dziecka itp.

Jak ograniczyć władzę rodzicielskiej?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może być dokonane na wniosek jednego z rodziców, prokuratora, kuratora sądowego, organizacji społecznej lub osoby, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Wniosek taki należy złożyć do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. W Jeleniej Górze takim sądem jest Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinien zawierać:

 – dane osobowe wnioskodawcy i jego pełnomocnika (jeśli taki został ustanowiony), rodzica, którego władza ma być ograniczona, i jego pełnomocnika (jeśli taki został ustanowiony) oraz dziecka, którego dotyczy wniosek,

– uzasadnienie wniosku, czyli powody i okoliczności, które uzasadniają ograniczenie władzy rodzicielskiej,

– dowody na poparcie twierdzeń, czyli np. zaświadczenia lekarskie, szkolne, kuratorskie, świadectwa, dokumenty, zdjęcia, nagrania itp.

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub adwokata i opatrzony datą. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka (w oryginale) aby chociażby wykazać, że osoba, której ma być ograniczona władza rodzicielska jest rodzicem dziecka. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, a drugi dla rodzica, którego władza ma być ograniczona. Można złożyć go osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać pocztą.

Jak wygląda postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu. Następnie Sąd sprawdza, czy wniosek spełnia wymogi formalne tj. czy np. jest podpisany, czy są w nim zawarte wszystkie niezbędne informacje takie jak adresy osób uczestniczących w postępowaniu. Jeśli tak, to sąd wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim uczestników. Sąd przesyła także wniosek do drugiej strony, aby mogła się do niego ustosunkować.

Na rozprawie sąd wysłuchuje uczestników postępowania oraz może także przesłuchać świadków, biegłych i inne osoby, które mogą mieć istotne informacje na temat sytuacji dziecka i rodziny. Mogą także być przeprowadzone inne dowody lub mogą być zlecone badania np. psychologiczne. Po zebraniu wszystkich dowodów, sąd wydaje postanowienie, w którym orzeka o ograniczeniu władzy rodzicielskiej lub o oddaleniu wniosku.

Jakie są skutki ograniczenia władzy rodzicielskiej? Adwokat od spraw rodzinnych Jelenia Góra

Ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływa na zakres praw i obowiązków rodzica względem dziecka. Rodzic, którego władza została ograniczona, nie może samodzielnie podejmować decyzji dotyczących dziecka, np. o jego edukacji, leczeniu, miejscu zamieszkania czy wyjazdach zagranicznych. Konkretne ograniczenia wskazuje Sąd w swoim orzeczeniu. Rodzic taki ma jednak nadal prawo i obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem i płacenia alimentów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ograniczeniu władzy rodzicielskiej lub jeżeli szukasz adwokata od prawa rodzinnego w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów