adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

podwyższenie alimentów Jelenia Góra adwokat
Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy i jak się o nie ubiegać?

podwyższenie alimentówlimenty na dziecko – jest to świadczenie, które winien uiszczań rodzic, jeżeli nie mieszka razem z dzieckiem lub nie sprawuje nad nim opieki. Wysokość alimentów zależy od potrzeb danego dziecka i możliwości zarobkowych rodziców. Jednak np. potrzeby dziecka mogą się zmieniać w czasie, bo co innego należy zapewnić niemowlakowi, a co innego nastolatkowi. Z tego powodu istnieje możliwość wnioskowania o podwyższenie ustalonych już raz alimentów. W tym artykule dowiesz się, kiedy i jak możesz się ubiegać o podwyższenie alimentów, jakie dokumenty są potrzebne i jak przebiega całe postępowanie sądowe.

Czym są alimenty na dziecko i jak się je ustala?

Alimenty na dziecko to regularne, obligatoryjne świadczenia pieniężne, które mają na celu zapewnienie dziecku środków na utrzymanie i wychowanie. Należą się one dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Od powyższej zasady istnieje wyjątek zgodnie z których rodzice nie muszą płacić alimentów, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z taką sytuacja będziemy mieli do czynienia, gdy np. dziecko w spadku otrzymało apartamentowiec, który co miesiąc generuje dochód z najmu tych apartamentów.

Alimenty ustala się na podstawie zgodnych ustaleń rodziców dziecka lub na podstawie orzeczenia sądu. Takie orzeczenie sąd wydaje na wniosek jednego z rodziców lub samego dziecka, jeśli jest pełnoletnie. Sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka (koszty jego utrzymania) oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców (dochód). Sąd może również uwzględnić inne okoliczności, takie jak np. sposób i wymiar sprawowania opieki nad dzieckiem, czy też stosunki osobiste między dzieckiem a rodzicami. W Jeleniej Górze takimi sprawami zajmuje się Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Kiedy można wnioskować o podwyższenie alimentów na dziecko?

Podwyższenie alimentów na dziecko może być uzasadnione, jeśli nastąpiły istotne zmiany w sytuacji życiowej i finansowej dziecka lub rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Takie zmiany mogą obejmować:

– wzrost kosztów życia dziecka – w tej kategorii można uwzględnić wszystkie zmiany związane np. z koniecznością opłacenia akademika, czy istotny wzrost cen mediów takich jak prąd, gaz itp., a także zwiększone koszty z uwagi na stan zdrowia dziecka i konieczność regularnego przyjmowania kosztowych leków itp.;

 – zmianę potrzeb dziecka, np. związanych z wiekiem, rozwojem, czy też sytuacją rodzinną chodzi to np. o chęć dziecka uczęszczania na zajęcia dodatkowe czy też konieczność skorzystania z korepetycji, kursów itp.

 – poprawę sytuacji materialnej rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, np. związanej z podwyżką, zmianą pracy, czy też otrzymaniem spadku;

Podwyższenie alimentów na dziecko nie jest automatyczne i wymaga złożenia pozwu o podwyższenie alimentów do sądu oraz udowodnienia, że zaistniały powyższe zmiany. Nie ma określonego terminu, po jakim można wnioskować o podwyższenie alimentów, lecz należy to zrobić, gdy zmiany są trwałe i istotne. Zazwyczaj przyjmuje się, że upływ 5 lat jest wystarczający do uznania, że potrzeby dziecka się zmieniły, przy czym każdy przypadek jest inny i wiele razy może być tak, że podwyższenie alimentów będzie zasadne już po 2 latach lub nawet roku.

Nie można jednak żądać podwyższenia alimentów z powodu jednorazowego wzrostu wydatków (np. konieczności zakupu nowych mebli do pokoju dziecka) lub chwilowej poprawy sytuacji finansowej rodzica.

Jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów na dziecko?

Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Pozew taki powinien zawierać:

– dane osobowe i adresy stron, tj. dziecka oraz jego rodziców;

– wysokość dotychczasowych alimentów oraz wysokość żądanej podwyżki;

– uzasadnienie wniosku, tj. opis zmiany sytuacji życiowej i finansowej dziecka oraz jego rodziców;

– dowody na poparcie wniosku, tj. dokumenty potwierdzające dochody i wydatki stron, np. zaświadczenia o zarobkach, umowy o pracę, rachunki, faktury, zaświadczenia lekarskie, świadectwa szkolne, itp.

Jak przebiega postępowanie o podwyższenie alimentów na dziecko?

Postępowanie o podwyższenie alimentów jest w gruncie rzeczy podobne do postępowania o ustalenie alimentów. Po złożeniu pozwu sąd doręcza go stronie pozwanej, tj. rodzicowi zobowiązanemu do płacenia alimentów oraz wyznacza termin rozprawy. Pozwany rodzic ma prawo złożyć odpowiedź na pozew, w której może się zgodzić lub nie z żądaniem podwyższenia alimentów oraz przedstawić swoje argumenty i dowody. Na rozprawie sąd wysłuchuje strony i świadków, zapoznaje się z dokumentami i innymi dowodami oraz wydaje orzeczenie.

Sąd może zgodzić się z żądaniem i zasądzić podwyższenie alimentów na dziecko w całości lub w części, gdy dojdzie do przekonania, że rzeczywiście zasadne jest podwyższenie alimentów, ale nie w takiej wysokości jaka jest dochodzona. Wtedy zamiast np. podwyżki o 1000 zł otrzymany 500 zł.

Sąd może też nie zgodzić się z żądaniem, gdy np. uzna, że koszty utrzymania dziecka nie wzrostu jak też dochody jednego z rodziców także nie wzrosły. W takiej sytuacji Sąd oddala całe powództwo. jeśli uzna, że nie ma podstaw do zmiany wysokości świadczeń. Sąd może również zasądzić podwyższenie alimentów z mocą wsteczną, jeśli uzna, że zmiany w sytuacji stron nastąpiły wcześniej niż złożenie pozwu i konieczne było zaciągnięcie przez rodzica opiekującego się dzieckiem zobowiązań finansowych na ich pokrycie.

Podsumowanie. Adwokat od alimentów Jelenia Góra

Podwyższenie alimentów na dziecko jest możliwe, jeśli nastąpiły istotne zmiany w sytuacji życiowej i finansowej dziecka lub rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Aby je uzyskać, należy złożyć pozew o podwyższenie alimentów do sądu i udowodnić, że zaistniały takie zmiany.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podwyższeniu alimentów na dziecko lub jeżeli szukasz adwokata od prawa rodzinnego w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów