adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

podział majątku Jelenia Góra adwokat prawnik
Podział majątku wspólnego: Co warto wiedzieć?

Podział majątku Jelenia Góraałżeństwo to instytucja, która pociąga za sobą wiele konsekwencji w szczególności w kwestii finansowej małżonków. Dlatego też po rozwodzie jednym z ważniejszych aspektów jest kwestia majątku w tym jego podziału. W Polsce, na mocy prawa, istnieje instytucja zwana „wspólnością ustawową majątkową,” która reguluje, co staje się wspólnym majątkiem małżonków a co pomimo małżeństwa pozostaje ich majątkiem osobistym. W niniejszym artykule dowiesz się czym jest podział majątku wspólnego oraz jak go przeprowadzić.

Co stanowi majątek wspólny małżonków

Zgodnie z artykułem 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, od momentu zawarcia małżeństwa automatycznie powstaje wspólność majątkowa między małżonkami. To oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, stają się ich majątkiem wspólnym. W praktyce oznacza to, że wspólność ustawowa obejmuje:

 1. Wynagrodzenie i dochody z pracy: To oznacza, że zarobki każdego z małżonków oraz dochody z innych źródeł zarobkowych stają się częścią majątku wspólnego.
 2. Dochody z majątku wspólnego: Dochody wygenerowane z inwestycji lub innych źródeł, które są częścią majątku wspólnego, również podlegają tej zasadzie.
 3. Środki na rachunkach emerytalnych: Środki zgromadzone na rachunkach emerytalnych każdego z małżonków, w tym pracowniczych funduszach emerytalnych, stają się częścią majątku wspólnego.
 4. Składki na ubezpieczenia społeczne: Kwoty składek na subkoncie związane z ubezpieczeniami społecznymi, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, także wchodzą w skład majątku wspólnego.
 5. Środki na koncie OIPE: Środki zgromadzone na koncie OIPE oraz subkoncie OIPE, są częścią majątku wspólnego małżonków

Co stanowi majątek osobisty

Warto zaznaczyć, że nie wszystko staje się wspólnym majątkiem małżonków. Majątek osobisty każdego z małżonków obejmuje:

 1. Przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa.
 2. Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej.
 3. Prawa wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom.
 4. Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.
 5. Prawa niezbywalne, które przysługują tylko jednej osobie.
 6. Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, chyba że dotyczy to renty poszkodowanemu małżonkowi z powodu utraty zdolności do pracy lub zwiększenia jego potrzeb.
 7. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.
 8. Przedmioty majątkowe uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.
 9. Prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.
 10. Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Jak podzielić majątek wspólny w Jeleniej Górze?

Podział majątku wspólnego małżonków regulowany jest przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ogólną zasadą jest tzw. „wspólność ustawowa majątkowa,” która oznacza, że większość nabytego w trakcie małżeństwa majątku staje się majątkiem wspólnym małżonków. Po rozwodzie lub separacji podział takiego majątku co do zasady odbywa się na zasadzie równości, gdzie każdy małżonek ma prawo do połowy majątku wspólnego

Majątek byli małżonkowie mogą podzielić samodzielnie zawierając odpowiednie ugody lub umowy lub też na drodze postępowania sądowego. W Jeleniej Górze sprawami o podział majątku wspólnego zajmuje się Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Podział majątku. Jak Sąd dzieli majątek wspólny?

W sytuacji, gdy małżonkowie nie są w stanie się porozumieć i samodzielnie dokonać podziału majątku wspólnego, podziału takiego może dokonać sąd. Sąd w trakcie całego postępowania bierze pod uwagę różne czynniki, takie jak sytuacja finansowa byłych małżonków, ich potrzeby oraz dobro wspólnych dzieci (jeśli małżonkowie są rodzicami).

W wyniku takiego postępowania może dojść do fizycznego podziału majątku np. podziału dużej nieruchomości na osobne lokale mieszkalne lub też przyznania całej nieruchomości jednemu małżonkowi z obowiązkiem spłaty drugiego. W sytuacjach, gdy nie można fizycznie podzielić majątku (np. gdy byli małżonkowie są właścicielami kawalerki) lub też, gdy żadna ze stron nie ma możliwości finansowych, aby przejąć majątek i spłacić drugą stronę zasadne jest dokonanie sprzedaży majątku, a następnie dokonanie podziału uzyskanych w ten sposób środków. Możliwy jest także ale w określonych sytuacjach nierówny podział majątku wspólnego.

Majątek wspólny małżonków po śmierci jednego z nich

Po śmierci jednego z małżonków, kwestie związane z podziałem majątku wspólnego zazwyczaj są regulowane testamentem lub na drodze dziedziczenia ustawowego.  Składniki majątku osobistego zmarłego małżonka, stają się jego spadkiem i podlegają dziedziczeniu przez jego spadkobierców. Natomiast część majątku wspólnego także podlega dziedziczeniu jednak, aby wyodrębnić część przypadającą zmarłemu spadkodawcy należy przeprowadzić po śmierci takiej osoby podział majątku wspólnego i dział spadku. W takiej sytuacji także co do zasady przyjmuje się, iż udziały w majątku wspólnym stron były równe tj., iż do spadku wchodzi jedynie połowa tego majątku.

Podział majątku – podsumowanie. Adwokat Jelenia Góra

Podsumowując wskazać należy, iż co do zasady po zawarciu związku małżeńskiego majątek wspólny małżonków opiera się na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej, gdzie większość majątku nabywanego w trakcie małżeństwa staje się wspólnym majątkiem obojga małżonków. Po rozwodzie podział takiego majątku może być dokonany samodzielnie przez strony lub też na drodze postępowania sądowego. W trakcie podziału co do zasady każdemu z małżonków przysługuje połowa majątku jednak z ważnych powodów udziały stron mogą być różne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podziale majątku po rozwodzie lub jeżeli szukasz adwokata od podziału majątku wspólnego w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów