adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

pozbawienie władzy rodzicielskiej adwokat Jelenia Góra
Pozbawienie Władzy Rodzicielskiej: Proces i Konsekwencje

pozbawienie władzy rodzicielskiejładza rodzicielska to zbiór praw i obowiązków, jakie rodzice mają względem swoich dzieci. Władza ta ma służyć dobru dziecka poprzez zapewnienie mu odpowiednich warunki do rozwoju (fizycznego i duchowego). Jednak nie zawsze rodzice są w stanie właściwie wykonywać swoje obowiązki i dbać o potrzeby dziecka. W takich sytuacjach sąd może zdecydować o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodziców lub jednego rodzica. Co oznacza pozbawienie władzy rodzicielskiej i jak to się odbywa wyjaśniamy w niniejszym artykule.

Co to jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza całkowite zerwanie więzi prawnej między rodzicem a dzieckiem. Rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, traci wszystkie prawa i obowiązki względem dziecka takie jak np. prawo do opieki, wychowania, decydowania o istotnych sprawach dziecka, reprezentowania dziecka, pobierania świadczeń na rzecz dziecka itp.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej różni się od ograniczenia władzy rodzicielskiej tym, iż rodzicowi pozbawionemu praw nie pozostawia się żadnej kwestii co do której może się wypowiedzieć. Rodzic, którego władza została ograniczona do np. współdecydowania o leczeniu nie może podejmować decyzji np. co do wyboru szkoły dla dziecka. Jego głos zostaje ograniczony tylko do kwestii leczenia. W przypadku pozbawienia władzy rodzica pozbawia się prawa głosu we wszystkich kwestiach. Taki rodzic nadal jest jednak obowiązany do płacenia alimentów oraz nadal ma prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Kiedy można pozbawić władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić z trzech powodów, którymi są:

– trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej spowodowana np. zaginięciem rodzica, zamknięciem w zakładzie karnej, chorobą itp.

– nadużywanie władzy rodzicielskiej

– rażące zaniedbywanie obowiązków przez rodziców np. gdy rodzic w ogóle nie kontaktuje się z dzieckiem i nie interesuje się jego losem

Jak pozbawić władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być dokonane na wniosek np. jednego z rodziców. Wniosek taki należy złożyć do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. W Jeleniej Górze takim sądem jest Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Wniosek powinien zawierać:

– dane osobowe wnioskodawcy i jego pełnomocnika (jeśli taki został ustanowiony), rodzica lub rodziców, których władza ma być pozbawiona, i ich pełnomocników (jeśli tacy zostali ustanowieni) oraz dziecka, którego dotyczy wniosek,

– uzasadnienie wniosku, czyli powody i okoliczności, które według nas uzasadniają pozbawienie władzy rodzicielskiej,

– dowody na poparcie wniosku, np. zaświadczenia lekarskie, szkolne, kuratorskie, świadectwa, dokumenty, zdjęcia, nagrania itp.

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub adwokata i opatrzony datą. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka (w oryginale) aby chociażby wykazać, że osoba, która ma być pozbawiona władzy rodzicielskiej jest rodzicem dziecka. oraz odpis aktu małżeństwa rodziców (jeśli byli małżeństwem). Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, a drugi dla rodzica, który ma być pozbawiony władzy rodzicielskiej.  Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać pocztą.

Jak wygląda postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej rozpoczyna się od złożenia wniosku do sądu. Następnie Sąd sprawdza, czy wniosek spełnia wymogi formalne tj. czy np. jest podpisany, czy są w nim zawarte wszystkie niezbędne informacje takie jak adresy osób uczestniczących w postępowaniu itp. Jeśli tak, to sąd wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim uczestników. Sąd przesyła także wniosek do drugiej strony, aby mogła się do niego ustosunkować.

Na rozprawie sąd wysłuchuje uczestników postępowania oraz może także przesłuchać świadków, biegłych i inne osoby, które mogą mieć istotne informacje na temat sytuacji dziecka i rodziny. Mogą także być przeprowadzone inne dowody lub mogą być zlecone badania np. psychologiczne. Po zebraniu wszystkich dowodów, sąd wydaje postanowienie, w którym orzeka o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub o oddaleniu wniosku.

Jakie są skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej? Adwokat od spraw rodzinnych Jelenia Góra

Pozbawienie władzy rodzicielskiej wpływa na zakres praw i obowiązków rodzica lub rodziców względem dziecka. Rodzic lub rodzice, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, tracą prawo decydowania w ważnych dla dziecka kwestiach takich jak np. leczenie, edukacja oraz tracą prawo reprezentowania dziecka przy uzyskiwaniu np. świadczeń.  Rodzic taki ma jednak nadal prawo i obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem i płacenia alimentów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pozbawieniu władzy rodzicielskiej lub jeżeli szukasz adwokata od prawa rodzinnego w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów